Ordningsregler för medlemmar

OBS! Detta är en maskininläst kopia av de gällande ordningsreglerna och kan därför innehålla fel. En inskannad av de gällande ordningsreglerna finns som en bilaga.

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler:

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Säkerhetsdörren till varje lägenhet får inte spikas i och utseendet på utsidan får inte förändras. Fäst inte "skyltar" på själva dörren använd metallplattan under brevinkastet

c) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i fastighetsskötarfirman enligt anslag i trappan, sen måste även styrelsen informeras.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterdörren och grindar går i lås efter in och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar

via porttelefonen. 

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar öppna.

d) Det är inte tillåtet att röka på vinden, källaren, trappor samt balkong, tvättstugor o dyl. gemensamma utrymmen.

e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Du har signerat för det på medlemsbeviset.

f) Meddela grannar och styrelsen om Du är bortrest under en längre period.

3. Nycklar 

Om du behöver göra en kopia av dina nycklar du ska ladda en blankett. Vi rekommenderar att du gör en kopia på:

Safeteam, Fosievägen 4, Malmö. 

Det finns ingen behov för blankett till nyckeln som går till port/trapphus/tvätt, utan endast till nyckeln som går till källare/vind.

4. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Stäng av elementen vid vädring. Kostnader för vatten och värme betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

5. Balkonger i trapphusen

Balkonger får inte användas för:

a) permanent förvaring av föremål inkl privata blomlådor.

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) rök inte på balkongen. Se till att balkongdörrarna är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

6. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskställning på gården, använd inte balkongräcken (i trapphusen) till detta.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är tillåten men mat får inte läggas direkt på marken då det kan locka till sig råttor eller andra skadedjur, fråga även dina grannar om det stör dom.

8. Tvättstuga

Föreningen har totalt 4 tvättstugor, bokningstavlor och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Blir du av med din cylinder eller nyckel kan vaktmästeriet beställa ny åt dig till självkostnadspris.

9. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelstället. Cykelställen är inte till långtidsförvaring ställ din cykel i ditt källareförråd om den inte används regelbundet. Barnvagnar får inte placeras i trapphusen på Kapell-/Nikolaigatan, där är för trångt, trapphusen är utrymningsväg vid brand.

10. Gården

a} Behandla utemöblerna med varsamhet och torka gärna av borden efter dig, släng inte skräp på marken. Föräldrar ansvarar för att leksaker, cyklar mm som ligger utspridda på gården samlas in efter avslutad lek.

b) Gården får användas för privata arrangemang, tänk dock på att det ekar mellan husen och även samtalsljudet hörs högt in i lägenheterna. De ska vara tyst på gården efter kI.22.00. Placera inte din grill precis under något fönster, tänk på att engångsgrillar bränder sönder gräset!

c) I samband med nya tobakslagens införande så har vi skapat en rökruta vid sopsorteringen av glas, rökning på gården är endast tillåten där.

d) Planteringarna får inte beskäras, ändras eller likn. Föreningen har trädgårdsmästare som sköter trädgården.

e) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden/gården. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

f) Det är inte tillåtet med motorfordon på gården. 

11. Avfallshantering

a) Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i "sophusen". Vänligen respektera indelningsordningen av miljö- samt ekonomihänsyn.

b) I Kärlen för hushållsavfall måste man se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i kärlen. Pressa inte ner dina påsar i överfulla kärl utan gå till nästa kärl eller om nödvändigt det "sophuset'" som finns i motsatta ändan av gården. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

c) Grovsoprum för skrymmande avfall finns inte, spara det i ditt källareutrymme eller på vinden, vi har container 2 ggr/år. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas någonstans hos oss, inte heller i container, utan ska lämnas på närmaste miljöstation. Vitvaror: kontakta styrelsen som i sin tur bokar hämtning via VA Syd till ett självkostnadspris på ca 200 kr. 

12. Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

13. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad.

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Rasta inte på gården och ha alltid husdjuren i koppel när ni lämnar lägenheten.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende det är mycket lyhört i våra lägenheter. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar!

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, tvättstuga och på gården.

Detta gäller dygnet runt men var extra angelägna att följa detta vardagar från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. 

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen, tänk på att vädra ofta röken/lukten tränger tyvärr lätt in till grannarna.

16. Andrahandsuthyming

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Vänligen notera att ansökan måste signeras av alla ägare (styrelsen kontrollerar detta mot medlemsregistret).

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

18. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör utföras under dagtid.

19. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid övertåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen och räknas som ansökan om medlemskap

Lämna alltid kvar dessa ordningsregler och stadgarna till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Ordningsreglerna godkändes av styrelsen i Malmö Augusti 2022