Andrahandsupplåtelse

Tillstånd

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Sökanden måste styrka sina skäl med fullgod dokumentation. Samtycke måste fås innan en bindande överenskommelse träffas om upplåtelse i andra hand. Det är därför viktigt att du i god tid förvissar dig om att din ansökan hinner behandlas genom att kontakta styrelsen. Se vidare föreningens stadgar samt 7 kap 10 § bostadsrättslagen.

Tillstånd beviljas av följande skäl:

  • Arbete på annan ort, tillfälligt eller på prov. Styrks med intyg från arbetsgivare.

  • Studier på annan ort, tillfälliga eller på prov. Styrks med intyg från skola som visar att studierna bedrivs aktivt.

  • Samboende på prov med annan person. Styrks med intyg från sambo, vid förlängning med utdrag från Folkbokföringen som visar samboende på samma adress.

Tillstånd beviljas maximalt sex månader per ansökan, vid förlängning måste ny ansökan lämnas in. En period om sex månader brukar hyresnämnden tycka är lämpligt när det gäller provboende. Gäller det tjänstgöring på annan ort eller studier kan det gälla längre tid än så, och föreningen gör normalt samma bedömning.

Föreningen består av ett stort antal små och centrala lägenheter, som attraherar många rörliga medlemmar. En stor andel av de besvär som uppstår inom föreningen härleder sig på ett eller annat sätt till andrahandsuthyrning. Föreningens styrelse tillämpar därför regelverket strikt. Föreningens anledningar att inte tillåta uthyrning annat än för angivna skäl inkluderar att:

  • Upprätthålla bostadsrättsföreningens syfte enligt lag och stadgar.

  • Upprätthålla boendegemenskap, engagemang inom föreningen samt aktsamhet och omvårdnad av fastigheterna, och därigenom skapa mervärde och långsiktighet i förvaltning och medlemskap.

  • Minimera risken för störningar i boendet.

  • Minimera risken för betalningsförseningar.

  • Undvika administrativa merkostnader och arbete.

  • Motverka spekulationsköp och oönskade variationer i marknadsvärde.

Föreningen har rätt att begränsa tillståndet med särskilda villkor. Det finns ett särskilt formulär för ansökan. Vänligen notera att ansökan måste signeras av alla ägare (styrelsen kontrollerar detta mot medlemsregistret).

Kontrakt

Ett ordentligt kontrakt måste upprättas. Det finns förtryckta kontraktsformulär att köpa i bokhandeln. Ange tydligt vilken period uthyrningen gäller och vad som ingår i hyran. Upprätta gärna en lista över lösa inventarier, samt en dokumentation över befintliga skador på lägenhet och lösöre. Undvik alla former av muntliga överenskommelser. Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för hyresnivån. Om din hyresgäst senare hävdar att en för hög hyra tagits ut i relation till bruksvärdet kan du bli skyldig att betala tillbaka stora belopp i efterskott, även om ni inledningsvis kommit överens om hyran. Se Hyresnämnden.

Uppsägning ska ske skriftligt. Medlemmen ansvarar för att andrahandshyresgästen flyttar när kontraktet sägs upp eller upphör, och när tillstånd för andrahandsuthyrning upphör.

Observera att föreningens samtycke inte gäller förrän du har lämnat in en kopia på hyreskontraktet eller annan dokumentation som styrker att uthyrningen är begränsad inom den beviljade tidsperioden. Om du skriver avtal med andrahandshyresgästen innan föreningen har tillåtit andrahandsuthyrningen, är det viktigt att du skriver in i avtalet att det bara gäller om du får tillstånd att hyra ut.

Ansvar

Du som medlem är ansvarig för din hyresgäst och du kan ställas till svars för eventuella skador eller störningar som denne vållar. Detta ansvar har även den som eventuellt gått i borgen för dig. Överlämna ett exemplar av föreningens stadgar samt ordningsregler till hyresgästen och förvissa dig om att denne är införstådd med dem. Om uthyrningen inte fungerar och hyresgästen vägrar att flytta kan styrelsen komma att säga upp dig som medlem, begära vräkning och tvångsförsälja lägenheten.

Föreningen accepterar inte att andrahandshyresgästen gör inbetalningar till föreningen. Det är medlemmen som är juridiskt ansvarig för att betalning av avgiften sköts. Det är därför viktigt att andrahandshyresgästen betalar sin hyra till dig, och att du som medlem betalar din avgift som vanligt. Anmäl därför tillfällig adress hos HSB kundtjänst, så att du får dina avier till din tillfälliga adress.

Du kan ringa kronofogdemyndigheten för att höra om din tilltänkta hyresgäst har obetalda skulder eller anmärkningar. Det finns även möjlighet till billig kreditupplysning på internet. Be om referenser som kan intyga om skötsamhet. Du kan också kräva en borgensman eller en deposition.

Den hyra du tar ut är skattepliktig i den utsträckning den överstiger ett bestämt schablonavdrag och ska tas upp som inkomst för privatuthyrning av bostad i din deklaration. För mer information kontakta Skatteverket.

Några varningens ord

Sök på Sydsvenskans webbplats efter artiklar med sökordet "andrahandshyresgäst".

Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Tel: 040-35 34 00, Fax: 040-30 27 28, Epost: hyresnamndenimalmo@dom.se, Webbplats: www.hyresnamnden.se, Postadress: Box 4287, 203 14 Malmö, Besöksadress: Östergatan 18, 6 vån, 211 25 Malmö

HSB Kundtjänst

Tel: 040-35 78 80, Epost: epost@malmo.hsb.se

Kronofogdemyndigheten

Tel: 0771-73 73 00, Epost: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se