Solgårdsnytt

Kallelse årsmöte 2019

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Solgården kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 3 juni kl. 18.00 på Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö.

Olovlig uthyrning

Det har framförts klagomål till styrelsen om olovlig uthyrning via airbnb. 
Vi vill därför göra er uppmärksamma på att uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. 
Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar angående andrahandsuthyrning. 

Ur 12 §

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Ur 14 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.


Avloppsproblem

Vi har haft återkommande problem med lukt och stopp i avlopp i föreningen.
Med anledning av detta vill vi påminna om att det enda som får spolas ner i avloppen är fekalier och toalettpapper.