Solgårdsnytt

Luftning av element

Efter att föreningen har genomfört ett byte av undercentral tömdes systemet på vatten vilket påverkar de vattenburna elementen. För att säkerställa att elementen fungerar som de skall behöver de därför luftas. Klicka här för instruktioner.

Gällande uthyrning i andra hand och olovlig uthyrning

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att uthyrning av lägenhet i andra hand måste godkännas av styrelsen. 
Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar angående andrahandsuthyrning. 

Ur 12 §

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas.

Ur 14 §

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om:

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand.